செவ்வாய், ஏப்ரல் 14, 2009

இன்றைய இந்தியா

அற்புதம் போங்கள் !
கோவணக் குழந்தைகளை
மேய்க்கப் பழகிய ஆடுகளா ?
அப்படியா விசயம் !
அதென்ன‌
நரி நாக்கில்
வடியும் ஜல நீரோடு
யாரைக் கவனிக்கிறது ?
ஆட்டையா ?
கோவணக் குழந்தைகளை ?
அங்குதானே சந்தேகம்
இருக்கட்டும் பார்க்கலாம்
என்னதான்
நடக்கிறதென்று ...

(கிரீடம் செப் 93.)

..

Post Comment